Phone: 089-4888110 | Line: motoskill
Customer Support | How to buy | Privacy policy

About us

 

เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เริ่มจากความหลงไหลในการท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆด้วยมอเตอร์ไซด์ จนเป็นที่มาในการสร้างสรรค์อุปกรณ์ตกแต่งรถเป็นของตัวเอง จากโรงรถเล็กๆ เป็นสถานที่ลองผิดลองถูก ทำเรามีประสบการณ์ที่มากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ จนมีสินค้าชิ้นแรก ในปี พ.ศ 2559 คือขาตั้งคู่ และได้รับการตอบรับที่ดีตลอดมา

ต่อมาปี พ.ศ.2560 จึงมีแนวคิดที่จะสร้างโรงงานผลิตที่ได้มาตฐาน พร้อมด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโมโตสกิล พาร์ท ด้วยทุนจดทะเบียน หนึ่งล้านบาท เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งาน